AFET YÖNETİMİ

Etkili bir planlama, geçmiş bilgilerin analizini, mevcut durum içinde karar vermeyi ve geleceğe dönük değerlendirmeyi içermelidir.

Yönetim ve organizasyon

Yönetim kavramı genel olarak, “Belirli amaç veya amaçları gerçekleştirmek için işbirliği içinde yürütülen bir grup faaliyeti” şeklinde tanımlanmaktadır. Yönetim, amaçları etkili ve verimli bir biçimde gerçekleştirmek için planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarına ilişkin faaliyetler olarak değerlendirilebilir.

Olayı değil süreci ifade eden yönetimde, önceden tespit edilen amaçlara ulaşabilmek için, eldeki kaynaklar verimliliği sağlayacak şekilde organize edilirler.

Organizasyon kavramı ise, yönetenler ve yönetilenler arasında basamaksal ve resmi bir yapının kurulması, işlerin ve bunları yapacak kişilerin ve aralarındaki ilişkilerin açıkça belirlenmesini ifade etmektedir.

Organizasyon, yönetim tarafından belirlenen amaçlara en etkin ve verimli biçimde nasıl ulaşılacağını gösteren bir sistemdir.

Plan ve planlama

Bir hedefin gerçekleştirilmesi için alınan sistematik kararlar bütünü olan plan, bir amaca ulaşmak için kullanılacak olan yolu ve davranış biçimini göstermektedir.

Planlama ise amaçların ve bu amaçların elde edilmesi için gerekli olan faaliyetlerin belirlenmesi süreci olarak tanımlanabilir. Bir diğer ifade ile planlama, geleceğe yönelik alternatif hareket biçimleri arasından seçim yapmaktır.

Etkili bir planlama, geçmiş bilgilerin analizini, mevcut durum içinde karar vermeyi ve geleceğe dönük değerlendirmeyi içermelidir. Doğru bir planlama, kaynakların da daha etkili ve verimli bir biçimde kullanılabilmesine yardımcı olmaktadır.

Planların, beklenen amaçları gerçekleştirebilmeleri için, belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Örgütleme ve Koordinasyon

Bir diğer yönetim fonksiyonu olan örgütleme, belirlenen planları uygulamak için gerekli etkinlikleri gruplandırarak yönetim ünitelerinin oluşturulmasını ve bu ünitelerdeki yönetici ve çalışanların görevlerinin tanımlanması ile aralarındaki ilişkilerin düzenlenmesini ifade etmekteyken; yönlendirme fonksiyonu, eldeki kaynakların en uygun ve etkin biçimde kullanılarak belirli amaçlara yöneltilmesi güç ve çabasını ifade etmektedir.

Yönetimin koordinasyon fonksiyonu, ortak amaca ulaşılabilmesi amacıyla faaliyetlerin birbirleri ile bütünleşmelerinin sağlanmasını ifade etmekteyken kontrol, belirlenen amaçların etkin ve verimli bir biçimde gerçekleşip gerçekleşmediğinin üstler tarafından sürekli olarak izlenmesini ve değerlendirilmesini ifade etmektedir.

Ortak amaçların etkili ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için her şeyden önce, insan grubunun faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi,  yönlendirilmesi, koordinasyonu ve kontrol edilmesi işlevlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Yönetim sürecini oluşturan ve yönetimin fonksiyonları olarak da nitelenen bu unsurların her biri, diğerini etkilemekte ve sistemin birer parçasını oluşturmaktadır. Yönetimin başarısı, bu fonksiyonların etkili ve verimli bir biçimde icra edilmesine bağlıdır.

Görüldüğü üzere, her biri çok daha geniş bir şekilde ele alınabilecek bu temel kavramlar, ortak amaçlara etkili ve verimli bir biçimde ulaşılabilmesini sağlamak üzere tanımlanmışlardır.

Konusu ve alanı farklı olsa da afet yönetimi disiplini de, esasen bir yönetim alanı ve faaliyeti olarak, kendi alanında kalmak kaydıyla bu temel amaca hizmet etmektedir.