DERNEĞİN ADI

Madde 1:

Derneğin adı; MEDİKAL ARAMA KURTARMA DERNEĞİ’dir. Kısa adı MEDAK’tır.

Madde 2:

Dernek Merkezi İstanbul’dur.

Dernek Yönetim Kurulu kararı ile Uluslar arası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir. Yurt içinde ve yurt dışında şube ve/veya irtibat bürosu ve/veya temsilcilikler açabilir, yurt dışında dernek ve/veya üst kuruluş kurabilir. Merkez adresini değiştirebilir. Temsilciliğin adresi yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ve/ veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine (30) Otuz gün içinde yazılı olarak bildirilir.

AMACI

Madde 3:

Yurt içi ve yurt dışında afetlerde, doğa sporlarında, ve sair arama, kurtarma ve ilkyardım gerektiren tüm olaylarda, büyük yangınlarda ve kazalarda gönüllü olarak çalışmak, etkin arama kurtarma çalışmaları ve kazaya uğrayan ve/veya kaybolan kişiler için yapılan ihbarların en kısa sürede alınmasına ve değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yaparak alınan ihbar ile arama ve kurtarma operasyonunu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak, yapılacak operasyona katılacak eğitimli ve sertifikalı, uygun yetenekli birim elemanlarını tespit ederek ve yetiştirerek, ekibin en kısa sürede toplanmasını ve olay yerine ulaşmasını sağlayarak etkin arama kurtarma çalışmaları yapmak ve en uygun koşulları yaratmak, gerek üyelerine, gerekse talep halinde üyeler dışında resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, eğitim kurumları ile şahıslara ilk yardım / arama kurtarma, doğa sporları, alternatif sporlar ve sair hususlarda eğitim ve seminerler vermek, aynı amaçla kurulmuş ve kurulacak yurt içinde ve yasal izin alındığı takdirde yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle, vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmeti vermek, Medikal Arama Kurtarma Derneği’nin arama ve kurtarmadan kaynaklanan giderlerine maddi katkı sağlamak ve amaçları doğrultusunda işbirliği yaparak bu konuda hizmet vermektir.

Ayrıca Anayasa’mızda tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla, asıl konusu olan arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, insani yardım, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda; toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapmaktır.

Deprem, yangın, sel gibi afetlerde, büyük kazalarda, dağ ve doğa koşullarında meydana gelen kaybolma ve kaza olaylarında, tamamen gönüllü olarak, başı dertte olan kişi ve/veya kişilere en kısa sürede ulaşmak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratmak, doğru arama ve kurtarma çalışması yaparak, kazazedelere ilkyardım ve gerekli medikal müdehale desteğini sağladıktan sonra emniyetli ortam koşullarına nakillerini sağlamak, bu tür olaylarda can kaybını en aza indirmek, insani yardım, afet bilinci, arama kurtarma ve ilkyardım konularında toplumu bilgilendirmek derneğimizin temel amacıdır.

Medikal Arama Kurtarma Derneği’nin temel değerleri şunlardır; Gönüllülük, karşılıksız yardımseverlik, insan hayatına değer vermek, dürüstlük, güvenirlilik.

Medikal Arama Kurtarma Derneği siyasetle uğraşamaz.

ÇALIŞMA BİÇİMİ

Madde 4:

Derneğin çalışma biçimi;

Arama kurtarma ve medikal müdehale gerektiren tüm durumlarda;

 • İhbarın en kısa sürede alınmasına ilişkin düzenlemeler yapmak,
 • Alınan her ihbar ile arama ve kurtarma operasyonu başlatacak haberleşme zincirini oluşturmak,
 • Operasyona katılacak ekibin en uygun yetenekteki, sertifikalı kişi ve/veya kişilerden oluşmasını sağlamak,
 • Ekibin en kısa sürede toparlanmasını, her birinin görevlerini, arama kurtarma malzemelerini nereden alacaklarını, iletişimin nasıl kurulacağını, hangi araçlardan yararlanılacağını, olay yerine ulaşılmasını, arama ve kurtarmanın niteliğine göre alınan kişiye ilk müdahalenin biçimini, ulaştırılacağı yeri saptamak,
 • Çalışmaya katılacak kişilerin izin sorunlarını çözmek,
 • Ekibin kısa sürede olay yerine ulaşmasını sağlamak,
 • Bu konuda rapor düzenlemek,
 • Bu çalışmaların yapılmasında kamu kurumlarının ve özel kuruluşların desteklerini sağlamaktır.

Bu konudaki ayrıntılar ayrıca çıkarılacak bir iç yönetmelik ile belirlenir.

ÇALIŞMA ALANLARI

Madde 5:

Dernek çalışma alanları doğrultusunda;

 • Arama ve kurtarmaya katılabilecek gönüllü kişileri saptamak,
 • Bu kişilere gerek teşkilatlanmada ve gerekse arama ve kurtarmaya katılacak kişilere yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yetkili kişilerin aracılığı ile eğitimler vermek, seminerler düzenlemek, düzenli tatbikatlar yapmak,
 • İlgi alanı içinde kalan konularda araştırma yapmak, konferans, panel, seminer, sempozyum düzenlemek, sergi açmak, burs vermek, kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarmak, kredi temin etmektir.
 • Merkez idareleri olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar, Genel Kurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,Hava Kuvvetleri Komutanlığı, T.C. Başbakanlık Afet Acil Durum Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Dağcılık Federasyonu, Sualtı Federasyonu, Kayak Federasyonu, Telsiz Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, PTT Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu kuruluşları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,
 • Üniversite, Fakülte, Akademi, Yüksekokullar, Spor Kulüpleri, Spor Dernekleri, Turizm Firmaları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,
 • Taşra Teşkilatlarında Valilikler, Kaymakamlıklar, Jandarma Karakolları, Emniyet Müdürlükleri, İl Afet Acil Durum Müdürlükleri, Bakanlık Teşkilatları, Hastaneleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, İl Dağcılık Temsilcileri ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,
 • Başta bu sayılan kurum ve kuruluşlar olmak üzere amaç ve çalışma biçimine uygun konularda özel kuruluşlar, vakıflar ve dernekler ile ilişki kurmak,
 • Tüm bu sayılan kurumlar dışında da ileride amaçlarına uyan tüm kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurmaktır.

Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa, tüzük ve yönetmeliklere dernek amaç ve doğrultusuna aykırı davranamaz. Hiçbir resmi kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine giremez.

DERNEĞİN AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ ve İŞLEMLER

Madde 6:

Dernek, amacına ulaşmak için; yasal sınırlamalar içinde,

a. Yurt içi ve yurt dışından, miktar ve değeri kısıtlanmamış para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallara ihtira hak ve beratlarına, lisans, imtiyaz ve telif haklarına, marka, model, resimlere know-how gibi gayrimaddi ve maddi haklara gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağış vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olabilir ve kullanabilir, sözleşmeler yapabilir ve sözleşmeleri gerektiğinde fesih edebilir.
b. Derneklere ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip oldukları üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir taşınır ve taşınmaz malları alıp satabilir, inşa edebilir, ifraz ve tevhit edebilir, devir ve ferağ edebilir; kendi alacakları için başkalarının ve başkalarının alacakları için kendi taşınmazları üzerinde her türlü rehin ve ipotekler, irtifak hakları tesis ve bunları tecdit temdit, tebdil ve fek edebilir, kira akitleri yapıp bunları tapuya tescil ettirebilir, kira sözleşmelerini devralabilir ve/veya devredebilir taşınmazların gelirlerini toplayabilir ve dernek amaçları doğrultusunda harcayabilir.
c. Dernek mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ve/veya gelirlerini bir ya da bir çok kez dernek amaçları doğrultusunda yatırımda kullanabilir, dernek amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları dernek amaçları doğrultusunda yönetebilir ve bunlara ilişkin tasarrufta bulunabilir dernek amaçları doğrultusunda menkul değerleri alabilir ve derneğin amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satabilir.
d. Derneğin amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçindeki ve yurtdışındaki dernekler,vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilir, Mülki İdare Amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla bunlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapabilir, gerek gördüğünde bu anlaşmaları fesih edebilir taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul edebilir. Nakti yardımlar Bankalar aracılığı ile ve/ veya makbuz karşılığı kabul edilir.
e. Medeni Kanun hükümleri gereğince kâr ve spekülasyon amacı olmamak ve dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak koşulu ile her türlü ayni ve/veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemleri yapabilir, gayrımenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi irtifaklar tesis edebilir ve bu haklarını kullanabilir, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri alabilir, geçerli banka kefaletlerini kabul edebilir derneğin amaç ve hizmetlerini gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alabilir, kefalet rehin, ipotek ve diğer güvenceleri verebilir, derneğin amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan dernek amaçları doğrultusunda gelir elde edebilir.
f. Derneğe amaçları doğrultusunda gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurabilir, kurulu olanlara iştirak edebilir bunları doğrudan işletebilir ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirebilir, derneğin amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleşmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat, sponsorluk ve benzeri sözleşmeleri yapabilir, gerektiğinde bunları fesih edebilir, teorik ve tatbiki eğitim veren Eğitim merkezleri ve/veya akademiler açabilir.
g. Dernek üyelerini, derneğe hizmet sözleşmesi ile bağlı olanları ve derneğin amacını gerçekleştirmesi için gönüllü olarak çalışan kişileri yurt içinde ve yurt dışında masraflarını karşılamak suretiyle eğitime, sertifika programlarına, tatbikatlara gönderebilir, doğa sporlarında, doğal afetlerde ve sair arama ve kurtarma gerektiren tüm olay ve kazalarda yapılabilecek kurtarma çalışmaları ile ilgili dernek amaçlarında gerekli ve kullanılacak geliri sağlama amacıyla eğitim programları düzenleyebilir.
h. Dernek amaçları doğrultusundaki çalışmalara katkı sağlamak amacıyla; Milli Eğitim Bakanlığından ve sair ilgili merciilerden yasal izin almak koşuluyla ve kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı, eğitim ve öğretim faaliyetleri için okul, yuva, kurs, yurt, huzurevi, sağlık kurumları, eğitim, akademi ve kültür merkezleri, sportif faaliyetler için spor sahaları, spor salonları, kamplar, tesisler kurabilir ve işletebilir. Her türlü Kara, Deniz ve Hava aracı ile gerekli izinler alınarak yurt içinde ve güncel yasalara uygun olarak izin alındığı takdirde yurt dışı da dahil olmak üzere sivil toplum örgütü olma sorumluluğu ve bilinci ile, temel afet bilinci konularında eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, ilk yardım ve sair konularda sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı çalışmalar ve sağlık taramaları yapabilir.
i. Dernek amacı doğrultusunda Dergi, kitap, broşür ve benzeri yayınlar yapabilir , bu yayınların dağıtımını gerçekleştirebilir, gerekli yasal izinler alınabildiği takdirde görsel ve işitsel medyada yayınlanmak üzere amaçları doğrultusunda programlar hazırlayabilir.
j. Derneğin asıl amacı olan arama ve kurtarma çalışmalarında iletişim sağlamak amacıyla yetkili merciilerden gerekli izinler alınarak kendi adına telsiz istasyonları, telsiz sistemi kurabilir anten role, frekans tahsis edebilir, sabit ve seyyar telsiz cihazlarını 2813 sayılı yasa ve/veya bunun yerine geçecek yasalar kapsamında kullanabilir benzeri telekomünikasyon işlemleri yapabilir ve gerek kendi üyelerine gerekse kamu ve özel sektör üçüncü kişilerine telsiz/ telekomünikasyon eğitimi verebilmek ve MEDAK operasyonlarında kullanılmak üzere eğitim ve öğretim kurumları dahilinde amatör telsiz istasyonları kurabilir ve acil durum ve afet operasyon haberleşmesinde bunlardan her türlü istifade edebilir kullanabilir.
k. Dernek, Arama Kurtarma faaliyetleri yanında, Anayasamızda tanımlanmış bütün özellikleri, kavramları ve değerleri korumak ve kollamak, Devletin temel amaç ve görevlerine yardımcı olmak, yürürlükte olan kanunlarla belirlenmiş ve koruma altına alınmış konulara destek vermek amacıyla, ülkemizin en etkin ve güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olma sorumluluğu ve bilinci ile asıl konusu olan arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra ülkemizde boşluğunu, eksikliğini ve yanlışlığını gördüğü, tarih, kültür, eğitim, sağlık, çevre ve doğa gibi sosyal, kültürel ve toplumsal konularda; toplantı, sempozyum, söyleşi, yürüyüş, etkinlik, imza kampanyaları, kitap, broşür ve benzeri yayın hazırlama ve toplama kampanyaları, kamuoyu oluşturma, toplum bilinçlendirme ve benzeri çalışmalar yapabilir.
l. Dernek ,amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,yönetim kurulu kararı ile Vakıf,Sendika ve Benzeri Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Platformlar oluşturabilir.
m. Dernek, bu iş ve işlemleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.
n. Dernek, amacını gerçekleştirmek için yapacağı iş ve işlemlerde Atatürk İlke ve İnkilaplarına bağlı olacak ve siyasetle uğraşmayacaktır.
o. Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa ,tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranamaz. Hiçbir resmi kurum ve kuruluşun yetki ve görev alanı içine giremez.
p. Dernek, bu yetki, sorumluluk ve gelirlerini Kanunla yasaklanan amaçlar doğrultusunda kullanamaz.

ÜYELİK TÜRÜ

Madde 8:

Gönüllü üyelik, Asil Üyelik ve Onur Üyeliği’dir

Gönüllü üye ve Asil üye, fiil ehliyetine sahip bulunan ve dernek tüzüğünü benimsemiş gerçek kişilerdir.

Onur Üyesi: Onur Üyesi, asil üyelik koşullarını taşıyan, derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, toplumda sevgi ve saygı duyulan kişiler arasından Merkez Yönetim Kurulu önerisi, Merkez Genel Kurul kararı ile seçilen onursal nitelikteki üyedir.

ÜYE OLMA

Madde 9:

Tüzel kişiler ve Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişi Derneğe üye olabilir.

Gönüllü Üyelik Başvurusu, Merkez Yönetim Kurulu ya da Şube Yönetim Kurulu üyelerinden birisi ile dernek üyelerinden birisinin önerisiyle yapılır. Yönetim Kurulu üyelik istemini Gönüllü Üye giriş bildirimdeki bilgileri değerlendirip 30 gün içinde karara bağlayarak sonucu başvuru sahibine yazı ile bildirir.

Gönüllü üyeler, arzu ettikleri takdirde, birim başkanlarının önerisi Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile, derneğin amaçları doğrultusunda çalışabilecek kişiler Asil Üye olabilir. Ancak en az iki Asil üyenin önermesi ve Yönetim Kurulu kararı gereklidir.

Dernek Başkanının önerisi ile takvim yılı başına en fazla 15 (on beş) kişi, başka bir koşul aranmaksızın asil üye olabilir.

Tüzel kişilerin giriş bedeli ve tüzel Kişilerin giriş aidatı her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenir. Tüzel kişileri dernekte; kendi yetkili organlarının atadığı gerçek kişi temsil eder, genel kurulda oy hakkı yoktur.

Onur üyeleri Genel Kurul kararı ile seçilirler.

Şube Yönetim Kurulu, üyeliğe uygun gördüğü adayların listesini her ayın sonunda Merkez Yönetim Kurulu’na gönderir. Şube üyeliği Merkez Yönetim Kurulu’nun onayı ile tamamlanır.

Üyelere dernekte üstlendikleri göreve göre Üyelik Kartı verilir.

Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, karşılıklı olmak koşulu ile, derneğe üye olabilirler. Onur Üyeliği için bu koşul aranmaz.

ONURSAL (FAHRİ) BAŞKANLIK

Madde 10:

Derneğin amaç ve hizmet konularında uygun çalışmalarda bulunan, toplumda sevgi ve saygı duyulan, Derneğin 2 dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapmış olan, Dernek amaç ve çalışmalarına yönelik yayınları bulunan, sosyal ve içtimai konumu itibari ile derneğe maddi ve manevi katkıları olabilecek olan kişiler Yönetim Kurulunun önerisi ve Merkez Genel Kurulunun kararı ile Onursal (Fahri) Başkan seçilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 11:

Her üye, Merkez Yönetim Kurulu’na verilecek bir yazılı çıkma beyanı ile çıkma hakkına sahiptir. Çıkan üyenin, birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek mal varlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini ve üzerinde bulunan dernek demirbaşlarını yönetime teslimi zorunludur. Bir kurum veya kuruluştaki görevi nedeniyle onur üyeliğine seçilenler bu görevlerinin sona ermesi ile birlikte üyelikleri de kendiliğinden son bulur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 12:

Üyelikten çıkarılma;

a. Merkez veya Şube Disiplin Kurulunca yapılan soruşturmaya göre dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,
b. En az bir yıllık aidatını ödemeyenler,
c. Dernekler Yasası ve diğer yasalar ile tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını sonradan kaybedenler,
d. Tüzük ve İç Yönetmeliklere göre verilen görevi yerine getirmeyenler, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Şubede kayıtlı üyeler ile ilgili disiplin araştırması, Şube Disiplin Kurulu tarafından yapılır, bu kurulun görüşü Şube Yönetim Kuruluna iletilir. Şube Yönetim Kurulu önerisi ve Merkez Yönetim Kurulu kararı ile üye kaydı silinir. Çıkarılan üyenin çıkarılma kararından sonraki ilk Olağan Merkez Genel Kurulu’nda itiraz hakkı vardır.

C fıkrasına göre üyelikten çıkarılanlar, çıkartma nedeni ortadan kalktığını belgelemeleri ve istekleri olur ise yeniden üyeliğe alınabilirler.
A bendine göre çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınamazlar.
B bendine göre çıkarılanlar birikmiş borçlarını ve çıkarıldığı süreye ilişkin aidat borçlarını öderler ise yeniden üyeliğe alınabilirler.

Hangi nedenle olur ise olsun ikinci kez üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınmazlar.

ÜYELİK HAKLARI

Madde 13:

Hiç kimse üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.

Gönüllü Üye; Dernek tüzüğündeki tüm koşulları kabul eden, üyelik haklarından kısmi yararlanan ve her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyedir. Gereken koşulları içermek kaydı ile, derneğin dernek tüzüğünde belirtilen organları haricinde her türlü göreve aday olmaktır. Yükümlülükleri ise, oluşturulan yada oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere ve eğitimlere katılmak, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir.

Gönüllü üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Aidat ödeme yükümlülükleri yoktur, ancak isterlerse ödeyebilirler.

Asil Üye; Dernek tüzüğündeki tüm koşulları kabul eden, üyelik haklarından yararlanan, her türlü yükümlülükleri üstlenmiş üyedir. Gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmaktır.
Yükümlülükleri ise, oluşturulan yada oluşturulacak çalışma birimlerine, etkinliklere, eğitimlere ve genel kurul toplantılarına katılmak, aidatları zamanında ödemek, dernek amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmektir.

Onur Üyesi; Onur üyelerinin derneğin hak ve yetkilerini kullanmak ve seçme seçilme hakları yoktur. Aidat ödeme yükümlülükleri yoktur ancak isterlerse aidat ödeyebilirler.

Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oylar bizzat kullanılır

Çıkan veya çıkarılan üye Dernek mallarında hak iddia edemez.

DERNEK ORGANLARI

Madde 14:

Derneğin organları;

A. Merkez;

 1. Merkez Genel Kurul,
 2. Merkez Yönetim Kurulu,
 3. Merkez Denetim Kurulu’dur.

B. Şube;

 1. Şube Genel Kurulu
 2. Şube Yönetim Kurulu
 3. Şube Denetim Kurulu

Merkez Genel Kurul veya Merkez Yönetim Kurulunca gerekli görülen birimler kurulur. Bu birimlerin çalışma esasları bir iç yönetmelik veya yönerge ile belirlenir. Şube dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için derneğe bağlı olarak açılan Tüzel kişiliği bulunmayan alt birimdir.

MERKEZ GENEL KURULU

Madde 15:

Merkez Genel Kurulu, Derneğin en yetkili organıdır. Merkez Genel Kurulu, Derneğin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetim Kurulu, Merkezde kayıtları bulunan üyeler ile Şube Başkanları ve şubeleri temsil eden delegelerden oluşur. Şubelerde bulunan her 10 kişi için bir delege toplantıya katılır. Delege oyunu kendi kullanır.

MERKEZ GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI

Madde 16:

Merkez Genel Kurul üç yılda bir Temmuz ayı içinde olağan olarak toplanır.

Merkez Genel Kurulu, zorunlu görülen durumlarda, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

Ayrıca:

a. Delegelerin 1/5’inin yazılı ve imzalı başvurusu,
b. Merkez Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda alacağı karar,
c. Merkez Denetim Kurulunun alacağı karar,
d. Merkez Yönetim Kurulunun (eksilmelerin yedeklerle tamamlanmasına karşın) üye tam sayısının altına düşmesi de diğer çağrı nedenidir.

ÇAĞRI USULÜ

Madde 17:

Genel Kurul Toplantısına hazırlık olarak Yönetim Kurulu toplantıya katılmaya hakkı olanlara ait bir liste düzenler. Toplantının günü, saati, yeri üyelere en geç 15 (onbeş) gün öncesinden bir yazı ile bildirilir. Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının erteleneceği gün de belirtilir.

Merkez Genel Kurul Toplantısı, delegelere duyurulmak üzere ayrıca şubelerine de yazı ile bildirilir.

Toplantıda çoğunluk sağlanamaması dışında bir nedenle toplantı ertelenir ise erteleme nedeni ikinci bir ilan ile üyelere duyurulur. Yeni toplantı en geç iki ay içinde yapılır.

TOPLANTI YERİ

Madde 18:

Merkez Genel Kurul, dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır ancak Yönetim Kurulu uygun gördüğü durumlarda Genel Kurul Toplantısını dernek şubesinin bulunduğu bir ilde de yapabilir.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 19:

Merkez Genel Kurul, Tüzüğe göre toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarısında bir fazlasının katılımı ile yapar. Erteleme üzerine yapılan ikinci toplantıda Merkez Yönetim ve Merkez Denetim Kurulu üye tam sayısının en az iki katı kadar üyenin katılımı ile toplantı yapılabilir.

TOPLANTI USULÜ

Madde 20:

 • Merkez Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen yer ve saatte yapılır.
 • Toplantıya gelen üye listeye imza atmakla toplantıya girer.
 • Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise bir tutanak tutularak toplantı, ilan edilen biçimde yeniden toplanmak üzere tutanak tutularak dağılır.
 • Yeterli sayıda üye katılması konumunda toplantı, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı açılmasından sonra bir başkan, bir başkan vekili ve bir kâtip seçilerek Divan Heyeti oluşturulur. Toplantıyı Divan Başkanı yönetir. Toplantıya ilişkin tutanak Divan Heyeti tarafından imzalanarak Merkez Yönetim Kurulu Başkanına verilir.
 • Toplantıda yalnız gündemindeki konular görüşülür. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı istemi ile belirtilen önerilen konular gündeme alınır ve görüşülür.

MERKEZ GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

Madde 21:

Merkez Genel Kurulun yetkileri şunlardır:

a. Merkez Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimi,
b. Tüzük değişikliğine karar vermek,
c. Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının, bilançonun, gelir ve gider hesaplarının görüşülmesi ve kurullarının ibrası,
d. Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı bütçenin, bütçe yönetmeliğinin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü,
e. Taşınmaz mal satın alınması veya satılması konusunda Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmek,
f. Federasyon veya Konfederasyona katılmak ve ayrılmak,
g. Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye ve gözlemci olması ve ayrılması, (Gerekli yasal izinlerin alınması koşulu ile)
h. Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri yerine getirmek,
i. Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarılma hakkında son kararı vermek,
j. Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, üst birlik ve kuruluşları kurmak, bunlara katılmak veya kurucu olarak katılmak, katılım payını belirleme ve ödeme konularında Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek,
k. İlgili yasa ve yönetmeliklerde ve Dernek Tüzüğünde Merkez Genel Kurulunca yapılması öngörülen diğer görevleri yerine getirmek, yurt içinde ve yurt dışında şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek
l. Derneğin üçüncü şahıslara ,Bankalara ve Finans Kurumlarına Borçlanma ve Kredi alması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek
m. Derneğin feshine karar vermek.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA YÖNTEM VE BİÇİMLERİ

Madde 22:

Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık sayımla yapılır. Tersine bir Merkez Genel Kurulu kararı olmadıkça, diğer oylamalar açık olarak yapılır.

Tüzükte başkaca bir oran belirtilmemişse Merkez Genel Kurulu kararları, katılan delegelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak Derneğin feshi ve tüzük değişikliği ile ilgili kararlar 2/3 çoğunlukla alınır.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI

Madde 23:

Merkez Yönetim Kurulu yedi asil yedi yedek üyeden oluşur. Genel Kurulda gizli oyla seçilir. İlk toplantıda görev bölümü yapar. Görev süresi en fazla 3 yıldır. Görevi sona eren Merkez Yönetim Kurulu üyelerine yeni yapılan Genel Kurulda tekrar görev verilebilir.

Asil üyelerde boşalma olduğunda yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 24:

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a. Derneği temsil etmek üzere bir veya birden fazla Merkez Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,
b. Gelir ve Gider hesaplarını, bilançoyu yapmak, Merkez Genel kurulun onayına sunmak,
c. Bütçeyi ve bütçe yönetmeliğini hazırlayarak Merkez Genel Kurula sunmak,
d. Derneğin çalışma alanlarının düzenlendiği Tüzüğün 5. Maddesinde belirtilen görüşmeleri yapmak, sözleşmeler imzalamak,
e. İç işleyiş yönetmeliklerini hazırlamak ve yürütmek,
f. Sandık kurmak ve işletme kurmak ve işletmek veya kiraya vermek (Yasal koşullar yerine getirilerek)
g. Gerekli gördüğünde alt birimler ve kurullar oluşturmak, bu kurulların çalışma koşullarını düzenlemek ve kapatmak,
h. Dernek adına çalıştırılacak personeli atamak, sözleşme yapmak, personelin ücretlerini saptamak, gerektiğinde işine son vermek,
i. Merkez Genel Kurulunu gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,
j. Her türlü satın alma, satma ve harcama işlerini yapmak,
k. Dernek adına dava açmak, açılacak davalarda taraf olmak,
l. Dernek Merkez Disiplin Kurulunun görüşü alınarak Dernek Tüzüğüne aykırı hareket eden üyeyi üyelikten çıkarmak,
m. Dernek çalışmalarının gerektirdiği durumlarda dernek üyelerini görevlendirme kararı almak ve kişilerin görev ve yetkilerini saptamak,
n. Genel Kurulda alınan kararları yürütmek,
o. Dernek adına basına ve kamuoyuna açıklamada bulunma kararı almak,
p. Dernek amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak ve bu doğrultuda alınan kararları uygulamak,
q. Merkez Genel Kurulunun verdiği karar ve yetkiye istinaden yurt içi ve yurt dışında Şubeler açmak ve yetki vermek,
r. Şubeler arası ve Şube-Merkez iletişimini sağlamak amacı ile bölgesel düzeyde örgütlenme yönergeleri düzenlemek,
s. Yasa, tüzük ve yönetmeliklerden doğan görevleri yerine getirmek.
t. Taşınmaz mal kiralamak ve kiraya vermek, satınalmak ve satmak, kira bedellerini tahsil etmek,
u. Gayrimenkulleri tapu dairelerinde adımıza şerh ve tescil etmek, üzerinde ipotek ipotek ve rehin hakkı tesis etmek, gerekli vergi ve harçları yatırmak, fazla yatırılmış olanları geri almak, İrtifak hakkı tesis etmek.
y. Merkez Genel Kurulunun vereceği Yetki ile Derneğin üçüncü şahıslara Bankalara ve Finans Kurumlarına borçlanma ve kredi almak.

MERKEZ DENETİM KURULUNUN OLUŞMASI

Madde 25:

Merkez Denetim Kurulu üç asil üç yedek üyeden oluşur. Olağan Genel Kurulla Görev süresi 3 yıldır. Görev süresi en fazla 3 yıldır. Görevi sona eren Merkez Merkez Denetim Kurulu üyelerine yeni yapılan Genel Kurulda tekrar görev verilebilir. Asil üyelerde boşalma olduğunda yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.

MERKEZ DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 26:

Merkez Denetim Kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

1. Derneğin hesaplarını ve çalışmalarını, diledikleri zaman veya en geç altı aylık aralıklarla incelemek ve sonuçlarını Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek,
2. Kesin hesap durumunu bir raporla Merkez Genel Kuruluna bildirmek,
3. Merkez Genel Kurulunu bir ay içinde toplantıya çağırması için gerektiğinde Merkez Yönetim Kuruluna başvurmak, toplantı gerçekleşmezse, toplantının yapılması için yerel Sulh Hukuk Hakimliğine başvurmak.

İÇ DENETİM

Madde 27:

Merkez Denetim Kurulu, Dernek Tüzüğü ve Dernekler Yasası doğrultusunda Derneğin denetimini yapar. Bu konuda gerek görülür ise tüzük hükümlerine göre bir iç yönetmelik hazırlanır.

MERKEZ GENEL KURUL SONUÇLARININ BİLDİRİMİ

Madde 28:

Merkez Genel Kurul seçimini izleyen otuz gün içinde Merkez Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad, soyad, baba adı, doğum yeri, günü, meslekleri ve ikametgâh adresleri Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

ŞUBE

Madde 29:

a. Şube Genel Kurulu
b. Şube Yönetim Kurulu
c. Şube Denetim Kurulu

ŞUBE GENEL KURULU

Madde 30:

Şube Genel Kurulu, Şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube Genel Kurulu, Olağan
Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce
bitirmek zorundadır. Yeni kurulmuş şubelerde bu koşul aranmaz. Şube Genel
Kuruluna Merkez Yönetim Kurulunca bir üye gözlemci olarak gönderilir.

Şubelerin Genel Kurulu Şube Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, ve Merkez Genel Kurul delegelerini seçer. Şube Yönetim Kurlu önerilerini ve bütçe taslağını görüşür ve karara bağlar, adaylar arasında beş asıl, beş yedek üyeyi Şube Yönetim Kurulu, üç asıl üç yedek üyeyi Denetim Kurulu için seçer. Yasalarda ve Dernek tüzüğünde Genel kurulda yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirir.

Şube Genel Kurulu toplantıları Dernek Yasası ve Dernek Tüzüğündeki Genel Kurul hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Şube Genel Kurul seçimini izleyen otuz gün içinde şube yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile şubenin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad,soyad,baba adı,doğum yeri,günü ,meslekleri ve ikametgah adresleri o yerin mülki idare amirliğine bildirilir..

Şube Genel Kurulu üç yılda bir Temmuz ayı içinde olağan olarak toplanır.

ŞUBE YÖNETİM KURULU

Madde 31:

Beş asıl beş yedek üyeden oluşur. İlk toplantıda görev bölümü yapar.

Şube Yönetim Kurulu, üyeliğe kabul edileceklerin listesini bir ay içinde Merkez Yönetim Kuruluna bildirmekle yükümlüdür. Merkez Yönetim Kurulunun işleyiş kuralları, Şube Yönetim Kurulu için de geçerlidir.

Şube Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne aykırı hareket eden ve dernekler Yasasına göre üyeliğini yitirme durumunda kalan üyeleri, Şube Disiplin Kurulunun görüşünü alarak, karar almak üzere Merkez Yönetim Kuruluna gönderir.

ŞUBE DENETİM KURULU

Madde 32:

Şube Denetim Kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Merkez Denetim Kurulunun işleyiş kuralları, Şube Denetim Kurulu için de geçerlidir.

GELİRLER

Madde 33:

Dernek gelirleri;

a. Üye aidatları,
b. Mal varlığından elde edilen gelirler,
c. Banka faizleri, devlet tahvili ve benzeri gelirler,
d. İşletme gelirleri,
e. Nakit ve ayni yardımlar ile bağışlardır.
f. Dernekçe yapılan yayınlardan, düzenlenen piyango, balo eğlence, temsil, konser, yarışma ve festivallerden; konferans, sempozyum, sergi, etiket ve gezilerden elde edilen gelirler,
g. Dinlenme yeri, kitaplık,okul,kurs,yurt,kamp,lokal ve tesislerin işletmesinden elde edilen gelirler,
h. Yardım toplamayla ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak toplanan yardım ve bağışlar,
i. Devletin, İl Özel İdarelerinin ve yerel yönetimlerin bütçe ve fonlarından aktaracağı yardımlar,
j. Dernek amacını gerçekleştirmek için Tüzüğün gerektirdiği her türlü çalışmalardan elde edilecek gelirler.
k. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliğe haiz olmayan çeşitli özel ve/veya resmi kuruluşlar ile yapılacak sponsorluk anlaşmaları ve buna ilişkin faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
l. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,
m. Gerekli izinler alınmak suretiyle, yurt dışındaki kişi, kuruluş, dernek ve vakıfların yapacağı bağış ve yardımlar.

ÜYELİK AİDATI

Madde 34:

Bir sonraki yılın Asil Üyelik aidatı her yılın kasım ayına kadar, yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Üyeler bulundukları şubelere veya merkeze aidatlarını öderler. Şubeler, her yılın ilk 3 ayı içerisinde aldıkları yıllık üye aidatlarının %10’nu merkez hesabına aktarırlar. Yeni şubeler ödemelerini kuruluşlarından bir yıl sonra yaparlar.

DERNEK DEFTERLERİ

Madde 35:

Dernek defterleri;

a. Karar defteri,
b. Üye kayıt defteri,
c. Giden ve gelen evrak kayıt defteri,
d. Gelir –Gider defteri,
e. Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,
f. Demirbaş defteri,
g. Alındı belgesi kayıt defteri’dir.

DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ

Madde 36:

Dernek Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre iktisadi ve idari işletme kurabilir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME

Madde 37:

Dernek amaç ve çalışmaları için gerekli olan taşınmazları Merkez Genel Kurulunun Yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararı ile edinebilir. Satın alınan ve bağış yada vasiyet yoluyla derneğe kalan taşınmaz mallar, Dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

SANDIK KURULMASI

Madde 38:

Dernek, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile yasa ve yönetmeliklere göre sandık oluşturabilir.

İZNE TABİ FAALİYETLER

Madde 39:

Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile ve bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğinden izin alarak Tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere,eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt,pansiyon,lokaller, Tesisler açabilir.

TEMSİLCİLİK

Madde 40:

Dernek gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir.Temsilciliğin Tüzel kişiliği ve bünyesinde organları yoktur şube veya dernek genel kurullarında temsil edilemez.Şubeler temsilcilik açamazlar.Temsilciliğin adresi,yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ve/veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine (30) Otuz gün içinde yazılı olarak bildirilir.

ULUSLAR ARASI FAALİYETLER,YABANCI DERNEK, KULÜP ve KURULUŞLARLA İLİŞKİ

Madde 41:

Dernek,tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir ve yurt dışında Temsilcilik veya şube açabilir.Yurt Dışında Dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilir.yabancı derneklerin türkiyede temsilcilik ve şubesini açmak,faaliyetini yürütmek,işbirliğinde bulunmak,üye kabul etmek yetkili merciilerin iznine tabidir…

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 42:

Genel Kurul toplantıya katılanların üçte ikisinin kabul oyu ile tüzük değişikliğine karar verebilir.

FESİH ve SONUÇLARI

Madde 43:

Genel Kurula üyelerin üçte ikisinin katılması ve katılanların üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir. Birinci toplantıda üçte iki üye hazır bulunmaz ise toplantı ertelenir ve ikinci toplantıda katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir. Feshedilir ise üç kişilik bir tasfiye kurulu oluşturulur. Tasfiye kurulu üç ay içinde gelir ve gider hesaplarını ve ödemeleri yapar. Malvarlığı Genel Kurulun karar vereceği bir derneğe veya vakfa, yoksa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün önereceği üç dernek veya kulüpten birine bağışlanır. Tasfiye bitince evraklar saklanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı’na verilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 44:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

TÜZÜKTE HÜKÜM OLMAMASI

Madde 45:

Tüzükte yazılı olmayan konularda sırası ile Medeni Yasa, Dernekler Yasası, diğer yasalar, tüzükler ve yönetmeliklere göre sorun çözülür.

Bu tüzük 45 (kırkbeş) maddeden ibarettir.