MEDİKAL ARAMA KURTARMA DERNEĞİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönerge’nin amacı; olağan haller ile afet ve olağandışı durumlarda görev yapacak Medikal Arama Kurtarma Derneği personel, gönüllü ve üyelerinin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge; Medikal Arama Kurtarma Derneği bünyesindeki görevli tüm personeli, üyeleri ve gönüllüleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- Bu Yönerge’de geçen;

a) Afet birimi; Acil ve Afetlerde MEDAK bünyesinde görev yapan birimi,

b) Birim sorumlusu: Afet biriminin faaliyet ve uygulamalarından sorumlu MEDAK üyesini,

c) KBRN timi: Meydana gelebilecek kimyasal, biyolojik, nükleer ve radyolojik kaynaklı olaylarda sağlık müdahalesi yapmak amacıyla yetiştirilen timi,

d) Medikal kurtarma: Afetlerde ve olağandışı durumlarda, olay yerinde özel eğitimli sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahale ve kurtarmayı,

e) Yönetim Kurulu: Medikal Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu’nu,

f) Olağandışı durum: Olağan durumların dışında müdahale gerektiren, doğal, teknolojik ve insan kaynaklı olarak ortaya çıkan ve toplumsal ve/veya çevresel zararlara yol açan ya da açması muhtemel olan doğal ve teknolojik olaylar, salgın hastalık durumları ile kitlesel kazaların bütününü,

g) Olay yeri sağlık yöneticisi: Olay yerindeki bütün sağlık ekiplerinin yönetiminden, diğer kurumlarla koordinasyonundan ve olayın raporlanmasından sorumlu yetkili kişiyi,

h) MEDAK personeli: MEDAK tarafından afet ve olağandışı durumlarda görev yapmak üzere, istekli sağlık personeli arasından seçilerek eğitilmiş ve sertifikalandırılmış olan kişiyi,

i) MEDAK: Afet ve olağandışı durumlarda medikal arama kurtarma çalışması yapmak üzere kurulmuş Medikal Arama Kurtarma Derneğini,

j) MEDAK timi: Beş MEDAK personelinden oluşan yapıyı,

k) MEDAK sorumlusu: MEDAK faaliyetlerinin planlama ve uygulamasından sorumlu olan kişiyi,

l) MEDAK tim lideri: MEDAK timinin eğitimi, tatbikatı ve sahada yapacağı müdahalelerde yönetiminden sorumlu olan kişiyi,

m) MEDAK afet birimi personeli: MEDAK personeli olup afet biriminde görevlendirilen ve il içi veya il dışında meydana gelebilecek acil ve olağandışı olaylara öncelikle müdahale edecek MEDAK Acil Müdahale Timini oluşturacak personeli,

n) MEDAK destek personeli: MEDAK’ın sahada yapacağı eğitim, tatbikat ve sağlık müdahalelerinde ulaştırma, haberleşme ve diğer hizmetleri yapmak üzere oluşturulan sağlık personeli dışındaki personeli,

o) MEDAK gönüllüsü: MEDAK’ın çalışmalarına destek vermek amacıyla üye olan tüm kişileri,

p)MEDAK operasyon sorumlusu: Olay yerindeki MEDAK timlerinin sevk ve idaresinden, diğer ihtiyaçların karşılanmasından sorumlu olan kişiyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Afet Birimi ve MEDAK’ın ORGANİZASYON YAPISI

MADDE 4- Medikal Arama Kurtarma Derneği, kurum iş ve işleyişlerinin yürütülebilmesi amacıyla çalışma birimlerine ayrılmıştır

Bu Birimler:

 • Afet Birimi
 • Haberleşme Birimi
 • Sekreterya Birimi
 • Muhasebe Birimi
 • Lojistik Birimi
 • Eğitim Birimi
 • Proje Birimi
 • Sponsorluk ve Finans Birimi
 • Halkla İlişkiler Birimi

MEDAK personeli; çeşitli birimlerde çalışan ve kendi görev tanımları kapsamındaki asli işlerini yapan istekli MEDAK gönüllüleri arasından seçilir. Bu personel belirlenen eğitim ve faaliyet programına göre yıl içerisinde çeşitli zamanlarda eğitimlere ve tatbikatlara katılır, gerektiğinde olağandışı olaylara müdahale eder. Asli işlerinin yanında MEDAK faaliyetlerini yürüten personel, bu faaliyetlerini tamamen gönüllü olarak yapar.

MEDAK tarafından  afet durumunda kullanılmak üzere Sağlık ve Arama Kurtarma ile ilgili lojistik malzemelerin bulunacağı bir afet deposu oluşturulur. MEDAK donanım, ekipmanları ve diğer lojistik malzemeleri bu depoda uygun şartlarda muhafaza edilir.

MEDAK’ın kuruluşu

MADDE 5-

 • Afet biriminde görevli MEDAK personeli olağandışı durumlarda MEDAK acil müdahale timi adı altında yurt içinde veya yurt dışındaki olaylara müdahale eder. Olağandışı olayın boyutuna bağlı olarak gerektiğinde, çalışma birimlerinde çalışan diğer MEDAK personeli bu timle birlikte görevlendirilir.
 • MEDAK personeli timlere ayrılarak görev yapar. Bir MEDAK timi, 5 sağlık personelinden oluşur. İllerin afet risk durumuna göre MEDAK timleri; dağda kurtarma timi, suda kurtarma timi, enkaz ve göçük timi şeklinde yapılandırılır ve bu yönde eğitim almaları sağlanır.
 • MEDAK’a diğer resmi, özel kurum ve kuruluşlardan sağlık personeli katılabilir. Bu kişilerin kıyafet ve donanımları MEDAK tarafından karşılanır. Eğitimleri MEDAK Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından verilir.
 • MEDAK’ın çalışmalarına destek olmak amacıyla sağlık personeli olmayan kişiler de MEDAK gönüllüsü olarak MEDAK üyesi olabilir.
 • MEDAK’ın sahada yapacağı müdahalelerde, tatbikatlarda gerekli lojistik, ulaştırma ve diğer teknik işleri yapmak üzere sağlık personeli dışındaki istekli personel arasından MEDAK destek personeli oluşturulur.
 • MEDAK’ın sahada yapacağı eğitim, tatbikat, arama kurtarma ve sağlık müdahalelerinde MEDAK sorumlusu tarafından lojistik ve ulaştırma sorumlusu, haberleşme sorumlusu belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Afet biriminin görevleri

MADDE 6– Afet biriminin görevleri aşağıdaki gibidir:

(a) Planlama ve denetim ile ilgili görevleri

1. İlin afet risklerini belirlemek ve risk azaltma çalışmalarını planlamak,

2. Sağlık kriz yönetim masasının kurulması ve sekretarya faaliyetlerinin gerektiğinde 24 saat esasına göre yürütülmesini planlamak ve denetlemek,

(b) Lojistik ve ulaştırma ile ilgili görevleri

1. Afetlerde görev alan MEDAK ekipleri için gerekli olan araç-gereç ve malzemeleri içeren afet deposunun planlaması ve teminini sağlamak,

2. Afet ve olağandışı durumlarda kullanılacak tüm lojistik malzemeleri tespit etmek, ihtiyaç duyulacak malzemelerin teminini sağlamak ve denetlemek,

3. Afet durumlarında sağlık hizmetleri için kaynak envanterinin güncel olarak tutulmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek,

4. Acil müdahale ünitelerinin gerektiğinde afete en yakın noktada kurulması ve işler hâle getirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bakımını yapmak, en az altı ayda bir sistemin çalışırlığını kontrol etmek,

5. Acil müdahale ünitelerinin kullanılmasını gerektiren olağandışı bir durumda ünitenin kurulup kullanılması için gerekli insan gücünü temin etmek için lojistik birimi ile işbirliği yaparak sistemi kullanıma hazır halde tutmak,

6. Afet durumlarında kullanılacak arama kurtarma malzeme ve ekipmanı ile ilaç ve tıbbi malzemenin afetlerde ulaşılabilir durumda olması için gerekli depolama ve diğer çalışmaları yapmak,

7. Yurtiçi ve yurtdışı afetlerde; MEDAK’ın, mobil ve sahra sağlık ünitelerinin afet bölgesine en kısa sürede ulaşmasını sağlayacak gerekli araç ve malzemenin teminini sağlamak,

8. MEDAK timlerinin ihtiyaç duyacağı lojistik malzemeleri temin etmek, depolamak ve gerektiği zamanlarda kullanmaları için MEDAK tim sorumlularına teslim etmek

9. Afet birimine ait araçların bakımını, tamir ve diğer işlerini yapmak.

(c) Haberleşme ve bilgi işlem ile ilgili görevleri

1. Afet ve olağandışı durumlarda diğer afete müdahil kurumlar ile haberleşmeyi sağlayacak her türlü sistemin temin edilmesini, bakımını ve denetlemesini sağlamak,

2. Afet ve olağandışı durumlarda haberleşmenin kesilmesi durumuna karşı, uygun sistemleri temin etmek ve çalışır vaziyette tutmak,

3. MEDAK timlerinin gerekli haberleşme araçlarını temin etmek, haberleşme ile ilgili ihtiyaç duydukları eğitimleri almalarını sağlamak,

4. Afet ve olağandışı durumlarla ilgili istatistikleri tutmak, kayıtları toplamak ve saklamak,

5. Afet ve olağandışı durumlarda kullanılacak telsiz kodlarını belirlemek, çalışırlığını kontrol etmek ve güncellemek,

6. Acil ve afet durumlarında kullanılmak üzere MEDAK’a tahsis edilecek olan frekansların ortak kanala yüklenmesini ve söz konusu telsiz sistemlerinin kullanıma hazır hale getirilmesini sağlamak,

(d) Operasyon yönetimi ile ilgili görevleri

1. İlde afet ve olağandışı durumlarda görev yapacak MEDAK timlerinin oluşturulmasını sağlamak, eğitim ve tatbikat ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim ve tatbikatlarını yaptırmak,

2. Acil, afet ve olağandışı durumlarda MEDAK ekiplerinin sevk ve idaresini sağlamak, koordine etmek,

3. Medikal ekipte yer alan personelin katılımı ve görevlendirilmesi ile ilgili yazışma ve diğer prosedürlerin takip edilmesini sağlamak,

4. Sahada sağlık müdahalesi ve Arama Kurtarma çalışması yapan tüm MEDAK ekiplerinin ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçların teminini sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapmak,

5. Afet ve olağandışı durumlarda, birimlerinin yapacağı faaliyetleri (bulaşıcı hastalıklar, çevre sağlığı hizmetleri, yataklı tedavi hizmetleri vb) koordine etmek.

Afet birimi personeli

1. Afet birimlerinde görevlendirilecek ve MEDAK acil müdahale timini oluşturacak MEDAK personeli, olağandışı durumlarda aktif çalışabilecek fiziki özelliklere sahip, özel alanlarda eğitim görmüş veya görmeye elverişli (afet deneyimi, dağcılık, spor, haberleşme, yabancı dil, vb.) MEDAK gönüllüleri arasından seçilir, bu personelin afetlere müdahale ve arama kurtarma konularında eğitim almaları sağlanır.

2. Afet biriminde görevli MEDAK personeli normal zamanlarda MEDAK birimlerinde görev yaparlar, olağandışı durumlarda ise MEDAK acil müdahale timi adı altında olağandışı olaya müdahale amacıyla görevlendirilir. Olağandışı olay çok sayıda MEDAK personelinin müdahalesini gerektiriyorsa eğitimini tamamlamış diğer MEDAK gönüllüleri de görevlendirilir.

3. MEDAK acil müdahale timleri göreve MEDAK aracı ile giderler, gerektiğinde gönüllülere ait diğer sivil araçlardan yararlanırlar.

4. MEDAK acil müdahale timleri arasında ilin risk durumuna göre enkazda arama kurtarma, suda arama kurtarma, dağda arama kurtarma ve KBRN müdahalesi timi bulunur ve bu yönde eğitim alır. Timlerin alacağı bu tür özellikli eğitimlerin eğitim giderleri MEDAK kaynaklarından karşılanır.

5. MEDAK acil müdahale timlerinin ihtiyaç duyduğu donanımlar MEDAK tarafından temin edilir.

Haberleşme Biriminin Görevleri

Madde 7- Haberleşme Biriminin görevleri aşağıdaki gibidir;

1) Afet ve Olağan dışı durumlarda ve Operasyon anında

a) Timlerin haberleşme ile ilgili ihtiyaç duyduğu iletişim araçlarını (telsiz, uydu telefon, internet, vb.) MEDAK sorumlusuna bildirmek. Sahada timler arasında haberleşmeyi temin etmek için gerekli tüm çalışmaları yapmak,

b)  Operasyon sırasında sorumlu kurumlarla gerekli haberleşmeyi sağlamak,

c)  Operasyon ile ilgili her türlü veriyi kayıt altına almak ve afet birimine vermek.

d)

 • Mobese Kameraları
 • Trafik kameraları
 • Sosyal Medya
 • Deprem Programları
 • Televizyon Haberleri

gibi kaynaklardan operasyon ekibine bilgi akışını sağlamak

2) Olağan ve günlük durumlarda;

a)  Toplantı, faaliyet, eğitim ve operasyon tarih, yer ve saatlerini, dernek üyelerine bildirmek.

b)  Toplantılarda alınan kararları ve gelecek toplantı gündemini dernek üyelere bildmek.

c) Yönetim kurulu ve dernek üyeleri arasındaki her türlü bilgi paylaşımını organize edip hayata geçirmek.

Sekreterya Biriminin Görevleri

MADDE 8- Sekreterya biriminin görevleri aşağıdaki gibidir:

a)  MEDAK gönüllü başvuru ve bilgi formlarını güncel tutmak, yıllık faaliyet planları ve raporlarının hazırlanmasını sağlamak.

b) Eğitimle ilgili dokümanları arşivlemek ve bir suretini dijital ortamda haberleşme birimine teslim etmek.

c)  Toplantılarda alınan kararları karar defterine yazmak ve Yönetim Kuruluna imzalatmak.

d)  Diğer kişi veya kuruluşlardan gelen duyuru, evrak ve benzeri bilgileri teslim almak, gerekirse cevaplandırmak.

e)  Gelen ve gönderilen evrakları, evrak kayıt defterine kayıt etmek ve dosyalamak.

f)  Dosyalanan evrakları muhafaza etmek.

g)  Derneğin yasal toplantı bültenini, Dernek Başkanına ve Haberleşme birimi vasıtasıyla Dernek üyelerine göndermek.

h)  Dernek üyelerinin iletişim bilgilerini düzenlemek ve üyelere yazılı olarak dağıtmak.

i)  Üye kayıt defterinin tutmak.

j)  Dernek tanıtım materyalleri, eğitim materyalleri ve üye kayıt formlarının çoğaltmak.

k)  Eğitim evraklarının hazırlamak.

l)  Eğitim ve projeler için katılımcı listelerini oluşturmak.

j) MEDAK’ın personel ve diğer istatistiklerini, aylık faaliyet raporlarını ve üç aylık özet faaliyet raporlarını hazırlamak ve güncel olarak tutmak.

Muhasebe Biriminin Görevleri

MADDE 9- Muhasebe biriminin görevleri aşağıdaki gibidir:

a)  Gelir gider defterlerini tutmak.

b)  Vergi kira ve fatura ödemelerini düzenlemek.

c) Bankacılık işlemlerinin takibini yapmak

d) Bağış makbuzlarını işlemek.

Lojistik Biriminin Görevleri

MADDE 10- Lojistik biriminin görevleri aşağıdaki gibidir.

a)  Derneğin ve Şubelerinin Tüm mal varlığı ve ekipmanından sorumludur.

b)  Dernek için gerekli malzemeler için fiyat teklifleri alıp gerekli malzemeleri temin etmek.

c)  Operasyon ya da proje zamanlarında lojistik destek sağlamak Malzemelerin istenilen noktaya nakledilmeleri için gerekli ayarlamaları yapmak.

d)  Tüm satın alma işlemlerini önceden belirlenen bütçe dahilinde, uygun malzeme, ürün, doğru satıcı ve uygun fiyatı belirleyip muhasebe birimiyle koordineli olarak gerçekleştirmek.

e)  Satın alma ile ilgili dosyaların güncel tutup raporlamaları zamanında ve gerektiği gibi hazırlamak

f)  Dernek Ofisinin telefon, su, elektrik gibi tamirat, bakım ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli çalışmaları yapmak.

g)Dernek ofisinin giderleri ve masraflarını takip etmek. Fatura ve diğer ödemeleri planlayıp muhasebe birimine bildirmek.

h)  Dernek araçlarının yakıt tüketimlerini, bakımlarını ve diğer işletme maliyetlerini takip etmek.

i)  Lojistik deposunu tasnif etmek

j)  Malzemelerin korunması temizlik ve bakımı için gerekli çalışmaları yapmak.

k)  Kurum demirbaşlarını kayıt altına almak.

l)  Operasyondaki tüm personelin görevi yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu her türlü malzemeyi temin etmek veya temin edilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak,

m) İhtiyaç duyulan gıda ve malzemenin miktarını tespit etmek, teminini sağlamak ve sahada uygun şartlarda depolamak, dağıtımını yapmak,

n) Afet birimince tim üyelerine verilen malzemelerin kontrolünü yapmak ve operasyon sonunda tekrar depolanmak üzere afet birimine teslim edilmesine yardımcı olmak,

o) MEDAK medikal çantasını ve içeriğini kontrol etmek, eksik varsa MEDAK sorumlusuna bildirerek tamamlatılmasını sağlamak, çantadaki ilaç ve tıbbi malzemenin depolama koşullarını kontrol etmek.

Eğitim biriminin görevleri

MADDE 11- Eğitim biriminin görevleri aşağıdaki gibidir:

a)  Eğitim alınacak ya da verilecek Kurum kuruluşları ayarlamak.

b)  Personelin eğitimlerinin gerçekleştirilmesi için eğitimin yapılacağı yer, araç, malzeme, eğitmen konusunda gerekli koordinasyonu sağlamak.

c)  Gerekli eğitim materyallerini sağlamak ve sekreteryaya teslim etmek.

d)  Her eğitim için Eğitim Raporu Formunu hazırlamak.

Proje biriminin görevleri

MADDE 12- Proje biriminin görevleri aşağıdaki gibidir:

a)  Dernek amaçlarına uygun projeler yaratmak ve uygulamak

b)  Projelerin uygulanışı esnasında görevlendirilecek üyeleri belirlemek

c)  Projeler için gerekli kurum ve kuruluşlarla bağlantıları sağlamak

d)  Projeler için gerekli ekipman ve Lojistik desteği yönetim kuruluna bildirmek.

e)  Yapılan Birim toplantı raporlarını yönetim kuruluna ulaştırmak.

Halkla ilişkiler biriminin görevleri

MADDE 13- Halkla İlişkiler biriminin görevleri aşağıdaki gibidir:

a)  Üye alım toplantılarını düzenlemek

b)  Kurum dışı toplantıları düzenlemek

c)  Sosyal medya üzerinden derneğin tanıtımını gerçekleştirmek.

d)  Gerekli kurum ve kuruluşlarla yapıcı bağlantılar kurmak ve mevcut bağlantıları güçlendirmek.

e)  Derneğin halk ve Basın ile ilişkilerini gerçekleştirmek.

Tim sorumlularının görev ve sorumlulukları

MADDE 14-

a) MEDAK yönetim kuruluna bağlı olarak çalışır.

b) Timin ihtiyaçlarını yönetim kuruluna bildirir.

c) Timin sahadaki çalışma ve kontrolünden sorumludur.

ç) Eğitim tatbikat ve operasyonlarda timinde bulunan personelin güvenliğini azami düzeyde gözetir.

MEDAK’nin görevleri

MADDE 15-

(1) MEDAK’nin Görevleri;

a) Afet veya olağandışı durumlarda aldıkları özel eğitim ve donanımla, kazazedelere olay yerinde, en kısa sürede imkân ve kabiliyetlerini kullanarak uygun yöntemlerle arama kurtarma çalışması yaparak medikal müdahale etmek ve kurtarmak,

b) Kurtarılan kazazedeleri, en kısa sürede ileri acil tedavi ünitelerine naklini sağlamak üzere ambulanslara, uygun nakil araçlarına ve görevlilerine teslim etmek,

c) Afetler ve olağan dışı durumlarda diğer sağlık ekiplerinin sunduğu tıbbi yardımların yeterli olmadığı durumlarda ve alanlarda, ekibin kendi donanım, personel ve eğitim imkanları dâhilinde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerine destek vermek,

d) Afet birimi ve diğer yerler ile gerekli iletişimi ve bilgi akışını sağlamak,

e) Faaliyetleri kapsamında ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak,

f)  Gerekli hâllerde, yurtdışında meydana gelen afet ve olağan dışı durumlarda arama kurtarma ve sağlık hizmetlerinde görev almak.

(2) Medikal Müdahaleler;

MEDAK personeli belirtilen görev tanımları dâhilinde müdahalede bulunurlar.

(3) MEDAK’ın afet ve olağandışı durumlara müdahalede prosedürleri

a)  Afet ve olağandışı durum bilgisi alındıktan sonra, bilginin doğruluğu teyit edilir, bilgi gerekli yerlere aktarılır, müdahale planlaması yapılarak birim sorumlusunun koordinasyonu ile olay yerine intikal edilir.

b)  Afet ve olağandışı durum bölgesindeki şartlara göre birimin kumanyası ve lojistiği MEDAK tarafından temin edilir ve sevk edilir.

c)  Birimin olay yerinde yapacağı işlemler, sorunlar, ihtiyaçlar tim liderinin vasıtasıyla MEDAK operasyon sorumlusu’na iletilir. MEDAK operasyon sorumlusu, olay yeri sağlık yöneticisi ile doğrudan iletişim kurar.

ç) Afet veya olağandışı durumun meydana geldiği yerde; arama, kurtarma, triaj, medikal müdahale, nakil hazırlıkları, haberleşme, kayıt vb faaliyetleri yürütür.

d) İlgili yerlere, alan ve alanda yürütülen faaliyetler hakkında (olay yerindeki mevcut durum ve faaliyet sonunda ) raporlama yapar.

e) Malzemenin lojistik kontrol ve bakımını yapar, bir sonraki operasyon için malzeme ve ekipmanları düzenli olarak depolar ve hazır hâlde tutar.

MEDAK Personelinin Sorumlulukları

MADDE 16-

MEDAK Personelinin Sorumlulukları;

a) Tıp Dağcılık ve Arama Kurtarma etiği ilkelerine uymak,

b) Afet ve olağandışı durumlarda, arama ve medikal kurtarma imkân ve kabiliyetlerini azami düzeyde kullanmak,

c) Ekip arkadaşları ile uyumlu çalışmak,

ç) Ekip arkadaşlarının çalışma düzenini, güvenliğini ve psikolojik durumunu azami düzeyde gözetmek,

d) Afet ve olağandışı durumla ilgili yaptığı her türlü işin kayıtlarını gerekli formlara uygun olarak tutmak ve Birime teslim etmek.

MEDAK Personelinin Özellikleri

Madde 17-

MEDAK Personel Nitelikleri;

a) MEDAK personeli,  olağandışı durumlarda aktif çalışabilecek fiziki özelliklere sahip, özel alanlarda eğitim görmüş veya görmeye elverişli (afet deneyimi, dağcılık, spor, haberleşme, yabancı dil, vb.) gönüllüler arasından seçilir.

b) Personel seçiminde gerektiğinde psikolojik, fiziki ve mesleki testler uygulanır. Bu testler MEDAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

c) MEDAK personeli aldığı özel eğitime ve katıldığı faaliyete göre özel kıyafeti üzerinde belirleyici sembol taşır, bu semboller aldığı sertifikaya göre uluslararası alanda kullanılan, medikal kurtarma, KBRN uzmanı, su kurtarma, dağda kurtarma, uçuş hekimliği, hava kurtarma, yaralı nakli, arama kurtarma ve haberleşme vb. amblemlerinden oluşur.

ç) MEDAK personeli yurt içi ve yurt dışında yapacağı görevlerde MEDAK personel kimliği taşır.

MEDAK Timlerinin özellikleri ve eğitim esasları

MADDE 18-

(1) Medikal Arama Kurtarma Derneği Timlerinin özellikleri

a) Bir MEDAK timi 5 kişiden oluşur. Tim sayısı, ilin kapasitesi ve risk durumuna göre Birim tarafından belirlenir.

b) MEDAK’a katılmak isteyen gönüllüler her ay düzenlenen Gönüllü tanışma toplantısına katılır, Üye kayıt formu doldurarak MEDAK Yönetim kuruluna başvuruda bulunur.

c) Timlere seçilmede isteklilik esastır.

d) Timler aldıkları eğitim durumuna göre özel alanlara ayrılır. Bu timler; enkaz müdahale timi, su kurtarma timi, dağda kurtarma timi, KBRN timi, havadan nakil ve müdahale timleridir.

e) Timler eğitim, tatbikat ve görev esnasında özellikleri MEDAK Yönetim Kurulunca belirlenmiş kıyafet giyerler, medikal müdahale çantası, arama kurtarma ve medikal müdehale ekipmanı ve donanımı kullanırlar, MEDAK aracı ile göreve giderler.

f) Timin katılacağı afet müdahaleleri, tatbikatlar ve diğer faaliyetlerinde lojistik, ulaştırma, haberleşme vb. ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Medikal Arama Kurtarma Derneği tarafından, gerekli personel görevlendirilir.

(2) Medikal Arama Kurtarma timlerinin eğitim esasları

a) Tim personelinin eğitimi ve sertifikasyonu Medikal Arama Kurtarma Derneği Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Eğitim konuları Enstitü Eğitim Birimi tarafından belirlenir. Temel eğitim programını tamamlamayan personel operasyona çıkamaz. Temel eğitimi müteakiben tamamlayıcı eğitimler verilir. Tamamlayıcı eğitimler MEDAK eğitim modülleri içerisindeki konuların genişletilmiş olarak verilmesinden oluşur.

b) İhtiyaç halinde MEDAK timlerine temel ve tamamlayıcı eğitim konuları dışında diğer eğitimler de verilir.

c) MEDAK sorumlusunca, birim sorumlusunun da ortak görüşü ile bir sonraki yıl için yapılacak eğitim ve diğer faaliyetler planlanarak her yılın aralık ayı sonuna kadar Yönetim Kurulu’na gönderilir.

d) MEDAK İlk Yardım Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen İlk Yardım eğitici eğitimi süresi 8 gün olup, MEDAK tarafından en az yılda bir düzenlenir. Bu eğitime; MEDAK’da en az 2 yıl görev almış, en az 2 ulusal veya bölge eğitim tatbikatına katılmış üyeler ücretsiz katılabilir.

e) MEDAK İlk Yardım Eğitim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen İlk Yardım eğitici eğitimini alan personel, MEDAK’ın ilk yardım eğitimlerine destek olur, ayrıca MEDAK eğitimleri için eğitim planlaması ve organizasyonu konusunda MEDAK sorumlusuna yardımcı olur.

g)  MEDAK personelinin eğitimlerinde; kamu, üniversite, özel ve sivil toplum kuruluşlarındaki uzman kişilerden de faydalanılabilir.

h)  MEDAK Bünyesine katılan gönüllü üyelerden sağlık çalışanı olmayanlar herhangi bir operasyona katılma iznini almadan önce MEDAK İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından ilk yardımcı sertifikasıyla sertifikalandırılmış olmak zorundadırlar.

i) MEDAK timleri; ilinde yılda en az bir tatbikat yapmak ve en az bir bölge tatbikatına katılmak zorundadır.

j) MEDAK Timlerinin belirli konularda uzmanlaşması için; kamu, üniversite, özel ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği sertifikalı eğitimlere katılmaları sağlanır.

k) MEDAK timlerinin alacağı temel ve ileri eğitimler EK-1’de yer almaktadır.

l) MEDAK personeli; gerektiğinde diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşların afetler konusundaki eğitim ve faaliyetlerine destek verir.

MEDAK üyeliğinden ayrılma ve çıkarılma halleri

MADDE 19-

a) MEDAK personeli, MEDAK sorumlusu tarafından ilgili faaliyete çağırıldığında geçerli mazeret olmaksızın bir yıl içerisinde üç faaliyete katılmaması hâlinde MEDAK’dan çıkarılır.

b) MEDAK’ın yapacağı bölgesel kamp, ulusal kamp, eğitim faaliyetleri ve diğer aktivitelerde kişilik ve sağlık mesleği ahlakına yakışmayacak fiil ve uygulamalarda bulunan personel, MEDAK sorumlusunun veya ilgili faaliyetteki sorumlunun ve diğer MEDAK personelinden en az iki kişinin yazılı tutanağı ile Yönetim Kuruluna bildirilir ve Yönetim Kurulu’nun uygun görüşü ile MEDAK’dan çıkarılır.

c) Sahada veya diğer MEDAK faaliyetlerinde; MEDAK içerisinde tim liderinin talimatlarına riayet etmeyen ve ekibin bütünlüğünü bozan fiillerde bulunan personel; MEDAK sorumlusunun ve diğer personelden en az iki kişinin yazılı tutanağı ile yönetim kuruluna bildirilir ve yönetim kurulunun uygun görüşü ile MEDAK’dan çıkarılır.

d)  MEDAK’dan çıkan personel her türlü donanımı, malzemeyi, dokümanı ve kimliğini birime teslim eder.

Bu yönetmelik 19 (ondokuz) maddeden oluşmaktadır.

Ek-1 (Eğitim Programı)